Aby oheň neškodil

Oheň patří k nebezpečným živlům, které dokáží nadělat na majetku vysoké a velmi nepříjemné škody. Proto se v České republice věnuje tolik pozornosti různým preventivním opatřením, která pomohou nepříjemnostem předejít, vzniku požáru zcela zabránit nebo jeho ničivé důsledky omezit. Celá problematika je upravena zákonem o požární ochraně a stanovuje každému člověku povinnost počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru. Když požár vznikne, má každý povinnost poskytnout součinnost při jeho zdolávání kromě případu, kdy by byl vystaven vážnému nebezpečí. Řada povinností vyplývá ze zákona právnickým osobám. Ty musí mít na pracovištích v dostatečném množství potřebnou požární techniku, například hasící přístroje a hydranty. Umístění této techniky je nezbytné řádně označit. K hasební technice musí být volné příjezdové cesty, v použitelném stavu se udržují nouzové východy, volné přístupy jsou k hlavním vypínačům a uzávěrům. Každá společnost musí vytvořit vlastní požární poplachové směrnice a všechny pracovníky s nimi prokazatelně seznámit. Požární technik nebo preventista by měl provádět pravidelné kontroly. Požární hlídku je třeba vytvořit na pracovištích o třech a více zaměstnancích a tam, kde je zvýšené nebo vysoké požární nebezpečí. Hlídka kontroluje dodržování předpisů a při požáru se podílí na hlášení.

Na protipožární prevenci je třeba dbát i doma, vypínat plynové hořáky sporáku, elektrické plotýnky, troubu, žehličku a zhasínat před odchodem z místnosti svíčky, vonné lampy, cigarety a další možné zdroje požáru. Je prozíravé vybavit domácnost požárními hlásiči, které včas varují na přítomnost zplodin a zvyšují šanci na uhašení nebo případný útěk z místa, kde hrozí nebezpečí úrazu. Pro omezení šíření požáru se montují protipožární dveře.

Všemi úskalími předpisů provede právnické, fyzické osoby i jednotlivce Jiří Karásek z Hronova, který se již od roku 1992 věnuje poradenství požární ochrany. Dokáže vybrat ten nejvhodnější hasící přístroj a provést jeho revizi.