DUIS se věnuje kanalizaci a ČOV

Firma DUIS s. r. o. vznikla v roce 1993 a je právním nástupcem společnosti DUIS Dušek – inženýrské služby. Její hlavní činností jsou poradenské a projektové služby v oboru vodohospodářských a ekologických staveb. Všichni vedoucí pracovníci jsou autorizovanými inženýry v oborech zajišťovaných činností. DUIS se specializuje na kanalizace a čištění odpadních vod. Nabízí zpracování koncepcí ochrany čistoty vod, řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, projektové dokumentace všech stupňů, pasportů kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Zajišťuje také sledování provozu ČOV a navrhuje zlepšení provozních parametrů, účinnosti, úsporu energie a intenzifikaci. Je schopna vypracovat posudky projektové dokumentace, provozní řády stokových sítí a čistíren odpadních vod. Klienti si mohou touto firmou také nechat udělat návrh optimálního použití dostupných finančních prostředků při investicích do ochrany čistoty vod. Firma při řešení složitých hydrotechnických a technologických výpočtů používá tuzemský i zahraniční software. Pro výpočty stokových sítí má k dispozici programy PKANA, Kanály, Mouse a Drain urb. Podle programu Pkana se vypočítává stoková síť metodou Ing. Bartoška, program Kanály byl vyvinut pracovníky firmy Hydroinform Praha ve spolupráci s pracovníky ČVUT. Díky němu se dají provádět detailní posudky průběhu hladiny ve stokových sítích, výstupy z něj jsou grafické a textové. Špičkový program Mouse je produktem Dánského hydraulického institutu, využívá se pro výpočet všech druhů kanalizačních sítí. Dokáže pracovat s časově proměnnými přítoky, umí zpracovávat dešťoměrné údaje jako vstupy a pomocí modelu Samba vyhodnotit vliv stokové sítě na recipient. Výstupy jsou grafické a tabelární. Program Drain urb je produktem pracoviště VUT Brno, je specializován pro výpočty stokových sítí včetně objemových bilancí průtoků. Pro čistírny odpadních vod se užívají programy MCOV, SCOV a ABCOV, vlastní sofwarové vybavení DUIS a HCOV, specializovaný program pro výpočet hydraulických jevů.