Pro bezpečnost jaderné energetiky

Součástí holdingu ZVVZ je několik akciových společností, každá má svůj individuální program. Při tvorbě řešení komplexních programů však spolupracují a využívají synergického efektu. Ke klíčové obchodní činnosti patří vývoj, výroba, dodávky, montáž a servis v oblasti čištění spalin, odlučování a filtrace, ventilátorů a jaderné energetiky.

ZVVZ-Enven Engineering, a. s. projektuje, dodává a realizuje zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra. V rámci dodávek klimatizačních a větracích systémů jaderných elektráren firma vypracovává prováděcí projekty na základě předaného basic designu, projekty skutečného stavu a dodává kompletní vzduchotechniku. Součástí dodávky je montáž, seřízení a uvedení zařízení do provozu, záruční a pozáruční servis zařízení.

Vzduchotechnické zařízení jaderných elektráren a jeho systém y mají pro bezpečnost jaderné energetiky mimořádný význam, svou funkcí zajišťují provoz v běžném režimu a jsou rozhodujícím činitelem bezpečnosti. Vzduchotechnické zařízení se nachází ve všech hlavních i pomocných objektech a provozech, rozhodující jsou systémy reaktorovny, pro něž se vyrábějí nejen ventilátory, ale i klimatizační jednotky na úpravu vzduchu, filtry, hermetické uzávěry, tlumiče hluku, chladící jednotky, protipožární klapky a další výrobky. Hlavním důvodem pro vývoj a výrobu nové řady filtračních zařízení je náhrada dnes již dosluhujících. Nová řada má moderní konstrukci, svými parametry je plně srovnatelná se světovou špičkou. Filtrační zařízení je určeno pro zachycení radioaktivních aerosolů, jodu a sloučenin jodu ve vzduchotechnických systémech, může být použito při rekonstrukci, pro nově budované elektrárny i v oblasti výzkumu, výroby a aplikace radioizotopů, popřípadě v nukleární medicíně. Společnost ZVVZ-Enven Engineering, a. s. je rovněž nositelem know-how pro látkové filtry a suché horizontální elektrické odlučovače. Obě zařízení slouží k zachytávání pevných částic ze spalin a technologických plynů.