Na prodej ekologicky čisté plodiny, mléko a maso

Obec Třebohostice najdeme na mapě na Strakonicku v Blatenské pahorkatině. Vesnicí protéká potok Kolčavka, jeden z přítoků řeky Otavy. V této krásné krajině, bohaté na pastviny a louky, hospodaří Zemědělské družstvo Třebohostice. Zaměřuje se na výrobu a zpracování zemědělských produktů a k jeho dalším činnostem patří i živočišná a rostlinná výroba.

Obilí pěstuje družstvo hlavně k vlastní spotřebě a na prodej. Družstvo hospodaří na několika katastrech na 2175 hektarech zemědělské půdy. Obhospodařuje pole nejen v Třebohosticích, ale také v obci Únice, Doubravice, Hlupín, Hubenov, Měčichov, Lažany a Nahošín. Pozemky jsou z velké části pronajaté od vlastníků. Z rozlohy 2175 hektarů tvoří orná půda 1561 hektarů a travní porosty 614 hektarů. Terén je kolem Třebohostic členitý s průměrnou nadmořskou výškou 520 metrů a ročním úhrnem srážek kolem 600 milimetrů. Půdy jsou tady mělké a kamenité. Na orné půdě zemědělské družstvo pěstuje hlavně obiloviny, olejniny, pícniny a kukuřici na siláž. Na ploše 304 hektary se pěstuje pšenice ozimá, na dalších polích ječmen jarní a ozimý, žito, tritikále, řepka a kukuřice. Skladba rostlinné produkce se přizpůsobuje potřebám družstva, protože je nutné mít krmivovou základnu pro živočišnou výrobu. Všechny plodiny jsou vypěstované v ekologicky čistém regionu podhůří Šumavy, produkce řepky, obilovin, kukuřice a luštěnin je také na prodej.

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu, průměrně je zde ročně kolem 700 až 750 hlav. Kromě krav je v Třebohosticích ustájen i mladý dobytek, telata a vysokobřezí jalovice. Ročně se vyprodukuje 600 tisíc až milion litrů mléka. Průměrná dojivost je kolem deseti litrů. Kromě toho družstvo provozuje vlastní jatka, má k odprodeji vepřové maso.

Dále provozuje i některé služby, zejména související se zemědělstvím, jako je zpracování sena, příprava půdy a sklizeň. V Třebohosticích si lze domluvit také přepravu a pořezání dřeva na pile.