Závodní lékař provádí vstupní i výstupní prohlídky

MUDr. Zdeněk Bauer se v rámci profese praktického lékaře věnuje dospělým pacientům. A protože se jeho ordinace nachází v areálu Jaderné elektrárny Dukovany, je zároveň pro tento podnik i závodním lékařem.

Práce v elektrárně je náročná na bezpečnost práce s ohledem na různá rizika, na bezpečné používání strojů, technických zařízení, přístrojů i nářadí. Cílem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je minimalizovat pracovní úrazy a nemoci z povolání. Zaměstnanci musí nejen dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti a používat ochranné pomůcky, ale také se podrobovat zkouškám, lékařským prohlídkám, nesmějí v práci požívat alkohol a jiné návykové látky, ani pod jejich vlivem nastupovat do práce. Každého zájemce o práci v provozu jaderné elektrárny čeká vstupní lékařská prohlídka, poté se zaměstnanci podrobují periodickým lékařským prohlídkám v termínech, upravených vnitřními předpisy zaměstnavatele. Ke vstupu do střeženého prostoru elektrárny je třeba mít i platné osvědčení o psychické způsobilosti. Po skončení pracovního poměru se musí všichni zaměstnanci podrobit výstupní lékařské prohlídce. Lékařské prohlídky se v některých případech týkají i zaměstnanců dodavatelských organizací, protože ty zodpovídají za zdravotní způsobilost osob, které do elektrárny vysílají. Pracovníci, kteří pracují na rizikových pracovištích s rizikem ionizujícího záření v kontrolovaném pásmu, musí absolvovat i zdravotní prohlídku na posouzení vlivu tohoto záření na lidský organismus, a to minimálně jednou ročně.

V mnoha aspektech se však ordinace MUDr. Zdeňka Bauera neliší od jiných. Je moderně vybavená, protože lékař dbá na preventivní prohlídky a sleduje pečlivě zdravotní stav svých pacientů s ohledem na jejich věk a rodinnou anamnézu. Provádí EKG, aby získal informaci o správné činnosti srdce, testy na okultní krvácení, aby včas zachytil případné první příznaky onemocnění střev. Správnou diagnózu mu pomáhá zjistit CRP test na rozpoznání původce nemoci, glukometr je jeho nezbytnou pomůckou při vyšetřování diabetiků.