Nebaví vás práce? Zajímavé rekvalifikační kurzy pro všechny

zajimave rekvalifikacni kurzy

Vstoupili jste do roku 2024 s představou, že konečně změníte své současné zaměstnání? Nebaví vás náplň práce, máte nevyhovující pracovní podmínky a chcete si zvýšit svou kvalifikaci? Přemýšlejte o rekvalifikaci! Co je rekvalifikace a jak na rekvalifikaci? Jaké jsou rekvalifikační zajímavé kurzy? Jak získat rekvalifikační kurz zdarma?

Co je rekvalifikace?

Pojem rekvalifikace definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v ustanovení § 108 odst. 1. Rekvalifikace v oblasti trhu práce znamená získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci je považováno i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání.

Jak na rekvalifikaci?

Abyste mohli být zařazeni do rekvalifikačního kurzu, musíte splnit konkrétní podmínky:

  • musíte být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání,
  • musíte mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, konkrétní znalosti a dovednosti),
  • musíte být zdravotně způsobilí pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese,
  • rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa,
  • rekvalifikace musí být účelná – po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

Jak fungují rekvalifikační kurzy?

Pokud jste uchazečem či zájemcem o práci a splňujete podmínky uvedené v předchozím odstavci a objevíte zajímavé rekvalifikační kurzy, které vás zaujmou, požádejte příslušný Úřad práce o doporučení na rekvalifikaci. Následně s Úřadem uzavřete dohodu, aby za vás uhradit veškeré nutné náklady spojenou s rekvalifikací.

Rekvalifikační kurz funguje tak, že si zvolíte konkrétní kurz a následně docházíte na pravidelná školení. Po absolvování rekvalifikačního kurzu dostanete osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. Abyste se mohli danou činností živit, musíte nejprve složit zkoušku profesní kvalifikace. Ta ověří, že ovládáte všechny potřebné dovednosti. Jestliže uspějete, obdržíte osvědčení o získání profesní kvalifikace.

nejlepsi rekvalifikacni kurzy

 

Jaké jsou zajímavé rekvalifikační kurzy?

Rekvalifikační kurzy se dělí do dvou skupin. Mohou být placené, nebo zabezpečované Úřadem práce. Placené kurzy si uchazeč či zájemce o zaměstnání hradí sám ze svých prostředků ve smyslu § 109a zákona o zaměstnanosti. Jedná se o veřejné kurzy.

Rekvalifikační kurzy zabezpečované Úřadem práce sjednává a hradí příslušný Úřad práce, v jehož evidenci se uchazeč o zaměstnání nachází. Kurz není povinný a uchazeč nemůže být kvůli jeho neabsolvování vyřazen z evidence úřadu práce.

Kdy Úřad práce zaplatí kurz?

Úřad práce za uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání uhradí nutné náklady spojené s rekvalifikací (kurzovné) pouze v případě, že jej na rekvalifikaci doporučí a ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu s ním uzavře písemnou dohodu o rekvalifikaci podle § 108 odst. 7 a § 109 zákona o zaměstnanosti. Není tedy možné nejprve absolvovat rekvalifikační kurz a teprve po jeho ukončení žádat úřad práce o úhradu kurzovného.

Rekvalifikaci zajišťuje krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle místa bydliště. Nárok na podporu při rekvalifikaci má po dobu trvání kurzu uchazeč či zájemce o zaměstnání, který ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Podle § 109a odst. 9 zákona o zaměstnanosti stanoví, že celková finanční částka, kterou může Úřad práce vynaložit na rekvalifikaci jednoho uchazeče či zájemce o zaměstnání, nesmí v období 3 po sobě jdoucích kalendářních let (ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci) přesáhnout částku 50 000 Kč.

Jak získat rekvalifikační kurz zdarma?

Hrazení rekvalifikačního kurzu Úřadem práce není nárokové. Je tak plně na zvážení příslušné krajské pobočky, zda rekvalifikaci uhradí. Nejprve se tak uchazeč musí obrátit na svého zprostředkovatele nebo na referát zaměstnanosti a poradenství a o zvolenou rekvalifikaci požádat.

Pokud uchazeč nebo zájemce o rekvalifikaci bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci, nebo pokud odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání, které odpovídá jeho nově získané kvalifikaci, je v dohodě o rekvalifikaci stanovena povinnost, že musí hradit rekvalifikační kurz uhradit svými prostředky.

co je rekvalifikace

Jaký kurz se vyplatí?

Rekvalifikace se vyplatí pouze na profese, o které je momentálně na pracovním trhu zájem. Vyplatí se především v profesích, kde je zapotřebí používání počítače. Zajímavé kurzy jsou základní práce na PC, tvorba webových stránek, práce s databázemi, internetový marketing, IT bezpečnost anebo internet věcí. Pro účast na specializovaných kurzech je samozřejmě potřeba absolvovat předchozí úroveň nebo mít odpovídající vzdělání.

Pokud je vám blízké účetnictví, můžete se zaměřit na daně nebo mzdy. Vystudovat můžete personalistiku, pedagogiku nebo grafiku. Nabízejí se rovněž kurzy pro manuální práci, lze se stát cukrářem, pekařem, kuchařem, ale také topenářem či tesařem. Liší se také délka kurzu. Některé trvají jen pár dnů, pokud chcete podstoupit celkovou rekvalifikace, může kurz trvat několik měsíců.

Na co se lze rekvalifikovat?

Mezi nejoblíbenější a nejlepší kurzy patří účetnictví, daně, marketing či personalistika. Rovněž jsou oblíbené kurzy kosmetiky, kadeřnictví a masérství. Muži jako zajímavé kurzy hodnotí kurzy řízení, sváření, grafiky a počítačové specializace. Záleží však na mnoha faktorech, především na lokalitě vašeho bydliště a tamní poptávce na trhu práce.