Škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí a zájmovou činností má Základní škola Vídeňská Brno. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků a kromě běžných tříd je zde i třída přípravná. Do ní může být dítě přijato kdykoliv v průběhu školního roku na základě doporučení školského poradenského zařízení nebo dítě s odkladem školní docházky. Základní škola Brno se zaměřuje na děti se speciálními vzdělávacím potřebami, s lehkým mentálním nebo zdravotním postižením, se specifickými poruchami učení, chování a s autismem. Základní škola se profiluje ve výtvarné oblasti a sportovních aktivitách, děti mají školní předměty základního vzdělávání, na druhém stupni se učí i základům cizího jazyka.

Na základní školu navazuje střední škola, a to praktická dvouletá. V příštím školním roce se předpokládá otevření třídy pro dvanáct uchazečů. Podmínkou pro přijetí se splnění povinné školní docházky, doporučení školského zařízení ke studiu, hodnocení žáka za poslední tři klasifikační období a známka z chování. Přijímací řízení probíhá formou pohovoru. Praktická škola dvouletá přijímá chlapce i dívky, dvouleté denní studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. Žáci se po skončení studia nebo i po prvním ročníku mohou hlásit na jiné střední školy a pokračovat v dalším odborném studiu. Na vyučování navazuje školní družina, která je pro žáky otevřena jak ráno před vyučováním, tak odpoledne. Ve škole je zajištěno stravování žáků, obědy se dovážejí ze střední zdravotnické školy.