Škola pro život

V Základní škole Fryšták na náměstí Míru se v současné době učí na 430 dětí v devíti ročnících. Většina z nich je přímo z Fryštáku, další dojíždějí z okolních obcí. Protože se děti po skončení vyučování nemohou vždy rozjet do svých domovů, je pro ně zřízena školní jídelna, kde se mohou najíst, a také družina, kde mohou trávit čas do té doby, než si pro ně přijedou rodiče. Kromě běžných tříd se žáci učí také v odborných učebnách, a to cizích jazyků, přírodopisu, fyziky a chemie, hudební a výtvarné výchovy. Škola má malou tělocvičnu, ale pro výuku si pronajímá prostory místní sokolovny. Velká pozornost je věnována předmětu Pracovní činnosti, děti mají k výuce k dispozici dílnu a cvičnou kuchyni. V areálu školy je i polyfunkční hřiště, dvůr a zahrada.

Ředitel školy má jednoho zástupce, o výchovu dětí se starají učitelé a vychovatelky školní družiny. Odborný pedagogicko-psychologický servis zajišťuje speciální pedagog a výchovný poradce. K hlavním cílům školy patří dobrá komunikace s rodiči. Pravidelně probíhají třídní schůzky, rodiče se mohou s učiteli domluvit kdykoliv na konzultaci a škola informuje o své činnosti na svých webových stránkách a v místním tisku. Rodiče, prarodiče a další členové rodin jsou zváni na dny otevřených dveří, výtvarné dílny, žákovská divadelní představení, školní jarmarky, pěvecké soutěže a další akce.

Prioritou vzdělávacího programu, kterým se škola řídí, je vybavit žáky takovými vědomostmi a dovednostmi, aby v dalším životě dobře obstáli. Pracovní činnosti na prvním stupni směřují k vytvoření základních dovedností a návyků, schopnosti plánovat a organizovat svou činnost. Děti pracují s přírodním i technickým materiálem, stavebnicemi, s prostorovými modely, starají se o rostliny a učí se stolování. Na druhém stupni se všechny činnosti prohlubují, děti se věnují pěstitelské práci, chovatelství, technickým postupům a naučí se vařit.

Základní škola Fryšták se zapojila do celé řady Evropských projektů, spojených s modernizacemi učeben, profesním rozvojem pedagogů, výchovou a vzděláváním dětí.